หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
 
นายวรวิทย์ รัตนไพรวัลย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายคมกริช ไกรเกริกเกียรติ
นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนารี วนาประสาทพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางแสงเดือน หาดสีทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายภูวดล มณีศรี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายจีระศักดิ์ ธรรมขันธ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ คนที่ 2
 
นางสาวจันจิรา ใหม่พรม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสุมาลี คงเดิม
พนักงานทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
นางจรัลดิษฐ์ มนุษย์ชาติ
แม่บ้าน
 
นายดำรง ธรรมขันธ์
คนสวน
นายเกียรตินิรันดร์ จันทร์จร
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสมชาย วิเศษไพรสน
พนักงานจัดเก็บขยะ
 
นายสุเทพ เจ็นดี
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายอนุกร ปิ่นดำ
พนักงานจัดเก็บขยะ
นางจันทร์คำ ชมพู
พนักงานกวาดขยะชุมชน
 
นางสุภาพร วงศ์คำ
พนักงานกวาดขยะชุมชน
นายลอยลม ประกายดาว
พนักงานกวาดขยะชุมชน
นางแสงอ่อน นภาสิทธิ์
พนักงานกวาดขยะชุมชน
 
นางชะลี ทาทิพย์
พนักงานกวาดขยะชุมชน
นางบัวคำ จันจาเร
พนักงานกวาดขยะชุมชน
นางพรนภา เจนดี
พนักงานกวาดขยะชุมชน
 
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)