หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
 
นางอาภรณ์ สีทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายวรัญญู พรหมโสภณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายเวชยันต์ ศิละวรรณโณ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาววลินทิพย์ลดา อธิยะกุลศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
นางสาวจิราพร โพธิ์คำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวรัตติกาล ใจบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุนันทา ดวงปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการกองคลังปฏิบัติงาน
 
นางสาวกาญจนา ทองนพคุณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางปราณี ประวัติงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนสิตา ไพรขจี
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายวิชัย นพคุณ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรกิจ พรมคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธีรารัตน์ ปกรณ์พาณิชย์กุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)