หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
 
นายสุรเดช กันชนะ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางธัญนันท์ ปัญเศษ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายวัชรพล โพธิ์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายพัลลภ สัมฤทธิ์สกุล
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
นางนันท์ชนก ใจหลัก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวัชรพงษ์ เหล่าอุบล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวกานต์พิชชา รณะบุตร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
นางสาวฐิติกา สุขมา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นายบัญชร สรณะ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายกฤษพงค์ พวงขจร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
นายฉัตรชัย ชมพนา
นิติกร
นายวรัทพงศ์ อมรประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมานะ ประวัติงาม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 
นายทวี ชูกร
พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
นายบุญพบ ศรีวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา สุขมา
พนักงานดับเพลิง
 
นายสุรชัย รัตนา
พนักงานดับเพลิง
นายสนธยา ศรชัย
พนักงานดับเพลิง
นายสังวรณ์ อนันท์
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวอารี นฤสาร
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน)
นางสุวิทย์ จันทร์จร
พนักงานจ้างเหมาบริการดูแลจุดชมวิว
นางหน่อชิ ไพรขจี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายถนอม สว่างรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการเลี้ยงแกะ
นายวีรภัทร สกุลประกายพร
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิตตา วงค์อ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายศักดิ์ เฉิดโฉมฉาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ เลี้ยงแกะ
นายมนตรี สุภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันฯ
นางสาวชนม์นิภา จำลองศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
นางอารี สุวรรณโน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวรักชนก ผลจำเริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)