หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ดาวน์โหลด
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
ดาวน์โหลด
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3)
ดาวน์โหลด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด
แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก
ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากองทุนคุ้มครองเด็ก
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)