หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย "องค์กรแห่งการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง
ดาวน์โหลด
2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง
ดาวน์โหลด
2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง
ดาวน์โหลด
2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง
ดาวน์โหลด
2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น
ดาวน์โหลด
2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง
ดาวน์โหลด
3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี
ดาวน์โหลด
3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3201-นักวิชาการเงินและบัญชี (1)
ดาวน์โหลด
3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3301-นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3606-นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส
ดาวน์โหลด
4203-เจ้าพนักงานพัสดุ
ดาวน์โหลด
4701-นายช่างโยธา
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เลขที่ 415 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์. 053-689023 แฟ็กส์. 053-689023
Copyrights © 2018 www.maelanoi.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)