[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูล/รายงานผล
 

 

Facebook fanpage

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

  

ชื่อ : นางสาวพิมพรรณ มานะจิต
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเยาวลักษณ์ ไพรขจรเดช
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกัญญา แสงทอง
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิริพร มานะจต
ตำแหน่ง : เลขาฯนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทองคำ ชมภู
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรทัย กาวิ
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรเดช กันชนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอาภรณ์  สีทา
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากองคลัง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจุฬาลักษ์ นิรันดร์พงษ์ธร
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวรวิทย์ รัตนไพรวัลย์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธัญนันท์ ปัญเศษ
ตำแหน่ง : จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพัลลภ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบัญชร สรณะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวฐิติกา สุขมา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัชรพงษ์ เหล่าอุบล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมานะ ประวัติงาม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทวี ชูกร
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญพบ ศรีวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุชา สุขมา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรชัย รัตนา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
2 : สภาเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม