ชื่อ - นามสกุล :นางกัญญา แสงทอง
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกเทศมนตรี