ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรทัย กาวิ
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย(รักษาการหัวหน้ากองช่าง)