ชื่อ - นามสกุล :นายสุรเดช กันชนะ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด